Salgs- og leveringsbetingelser

                                              

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler vedr. Gordios Training ApS. og Gordios Consulting ApS. , CVR-nummer 35660186, (”Virksomheden”) salg og levering af projekter indenfor forretningsudvikling, medarbejderudvikling, salgstræning, lederudvikling, management sparring og anden rådgivning til erhvervskunder samt interim opgaver af kortere eller længere defineret varighed.

2. Aftalegrundlag

2.1  Aftalegrundlag.

Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud/oplæg og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af service- og konsulentydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2  Ændringer og tillæg.

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Konsulentydelser og interim opgaver

3.1  Konsulentydelser og projektopgaver

De konsulentydelser og projektopgaver, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres professionelt og efter det skriftligt aftalte.

3.2  Interim opgaver.

Interim opgaver er uopsigelige i aftaleperioden medmindre andet er aftalt skriftligt.

4. Tilbudssum, øvrige udgifter, betaling og fakturering

4.1  Tilbudssum.

Tilbudssummen fremgår af tilbud/oplæg på mail eller på ordrebekræftelsen og indeholder alle ydelser og services i forbindelse med gennemførelse af en opgave eller et projekt. Disse ydelser og services vil være specifikt nævnt i tilbud/oplæg eller i ordrebekræftelsen. Alle priser er eksklusive moms.

4.2  Øvrige udgifter: Kørsel.

Kørte kilometer i forbindelse med udførelsen af aftalte opgaver og andre konsulentydelser jf. fremsendte oplæg faktureres særskilt og løbende til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten, med mindre er skriftligt aftalt.

4.3  Øvrige udgifter: Overnatning, kost og logi, parkering, fly eller tog m.m.

Øvrige udgifter til evt. kost og logi, fly, tog, broafgifter, parkering m.v. i forbindelse med udførelsen af aftalte opgaver og andre konsulentydelser jf. oplæg faktureres særskilt og løbende til kostpris, medmindre andet er skriftligt aftalt. Udgifter under pkt. 4.3 vil være anslået i tilbuddet/oplægget til kunden, således at kunden forhåndsgodkender disse. Dokumentation for de efterfølgende reele udgifter vedlægges ved fremsendelse af faktura til kunden.

4.4  Betaling.

Kunden skal betale alle fakturaer for aftalte opgaver og andre konsulentydelser senest 8 dage efter fakturering medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Seneste betalingsdato fremgår af faktura. Faktura fremsendes pr. mail til Virksomhedens kontaktperson hos kunden eller via e-conomic som e-faktura, hvis muligt.

4.5  Fakturering.

Betalingsfrist eller faktureringsplan fremgår af tilbud eller fremsendte oplæg eller ordrebekræftelse. Der faktureres typisk løbende i forhold til udført arbejde – eller ved fastpris oplæg typisk 1/3 af tilbudssummen ved ordreafgivelse, 1/3 ca. midtvejs i projektet og resten dagen efter afslutning på det aftalte projekt. Nøjagtig faktureringsplan vil fremgå af tilbud/oplæg eller påp ordrebekræftelse.

5. Forsinket betaling

5.1  Rente.

Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2  Ophævelse.

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for service- og konsulentydelser senest 7 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav/rykker om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve leverancen af de konsulentydelser/opgaver, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden

6. Tilbud/oplæg, ordre og ordrebekræftelse

6.1  Tilbud/Oplæg.

Virksomhedens tilbud/oplæg er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet/oplægget er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet/oplægget. Accept af tilbud/oplæg, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.2  Ordre.

Kunden skal sende accept på tilbud/oplæg til Virksomheden skriftligt - typisk via e-mail, hvor det fremgår at oplægget/tilbuddet tiltrædes.

6.3  Ordrebekræftelse.

Virksomheden tilstræber at sende ordrebekræftelse af en indgået aftale til kunden via e-mail senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelse af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

6.4  Ændring af ordre.

Kunden kan ikke ændre omfanget af en afgivet ordre og derved opgaven eller leverancen uden Virksomhedens skriftlige accept.

6.5  Uoverensstemmende vilkår.

Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

7.1 Leveringstid.

Virksomheden leverer konsulentydelserne og løser opgaven senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens tilbud eller oplæg eller efter nærmere aftalt tidsplan. Ændringer i tidsplanen, der ikke skyldes Virksomheden, påvirker ikke ordren eller et aftalt faktureringsforløb.

8. Ansvar

8.1 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

9. Fortrolighed

9.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens platforme, udleverede materialer, modeller eller værktøj eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. Virksomheden og dens evt. underleverandører behandler al viden vedr. kundens forhold og situation, kunder, strategi og ansatte med respekt og fortrolighed.

10. Gældende lov og værneting

10.1  Gældende lov.

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

10.2  Værneting.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

 

GT/GC version 2.0 - juni 2024